Oferta

Psychiatra dziecięcy zajmuje się
DIAGNOZĄ I LECZENIEM
następujących zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży:

DIAGNOZA KOMPLEKSOWA

"Pakiet diagnostyczny"

( diagnoza psychologiczno - psychiatryczna )

Dla kogo? - Dzieci od 2 r.ż. do 10 r.ż. przejawiających problemy rozwojowe

Diagnoza obejmuje 5-6 spotkań

Spotkania mają na celu uszczegółowienie diagnozy zgodnie z kompetencjami specjalistów oraz stworzenie planu pracy/oddziaływań terapeutyczno - edukacyjnych dla dziecka i rodziny.

"Pakiet" Diagnostyczny dla dzieci z FASD

Jest to diagnoza specjalistyczna skierowana do dzieci, co do których istnieje prawdopodobieństwo narażenia na działanie alkoholu w czasie okresu prenatalnego. Celem diagnozy jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju dziecka, określenia obszarów deficytów rozwoju poznawczego i społeczno - emocjonalnego, a następnie programu pracy z dzieckiem i rodziną. Obejmuje ocenę medyczną i psychologiczną dziecka. Specjaliści prowadzący diagnozę pracują pod superwizją dr Teresy Jadczak – Szumiło - specjalisty w zakresie diagnozy i pracy z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym(FAS)